2018 Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hazine Arazilerinin 49 yıllığına kiralanması ve ücretsiz olarak kullanılmasına müsaade eden Milli Emlak Genel Tebliği 386 yayımlandı.

2018 Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hazine Arazilerinin 49 yıllığına kiralanması ve ücretsiz olarak kullanılmasına müsaade eden Milli Emlak Genel Tebliği 386 yayımlandı...

Hazine Arazileri Ücretsiz Devredilecek

Maliye Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği 386 ile "kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımlar için, Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile taşınmazların bedelsiz devredilmesi" Ekonomi Bakanlığı ile gerçekleştirilecek.

Hazine Arazileri 49 Yıllığına Bedelsiz Kiraya Verilecek

Ekonomi Bakanlığı tarafından olur alan ve Bakanlar Kurulu tarafından desteklenen projeler için mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazlar 49 yıllığına bedelsiz olarak kiraya verilecek.

İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi,

Taşınmazın Bedelsiz Devri ve İstihdam

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi

MADDE 5 – (1) Destek Kararı alınan yatırımlar için yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan, kırk dokuz yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmaz.

(2) Destek Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin olarak İdare tarafından yatırımcıya tebligatta bulunulur. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde örneği bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümleri içerecek şekilde tapu müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilir veya bu Tebliğ ekinde (Ek-2) yer alan Kullanma İzni Sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi suretiyle kullanma izni verilir.

Yatırımın denetimi

MADDE 6 – (1) Destek Kararında belirlenen yatırım süresi içerisinde ve tesisin işletme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken taahhütlerin takibi Ekonomi Bakanlığınca yapılır.

Taşınmazın bedelsiz devri ve istihdam

MADDE 7 – (1) Ekonomi Bakanlığınca yatırım tamamlanma vizesinin yapılması ve işletmenin faaliyete geçmesini müteakip Destek Kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

(2) Yatırımcı tarafından talep edilmesi, yatırımın tamamlandığının ve Destek Kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulduğunun belirlenmesi halinde tapuda Hazine adına tescilli olup irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların mülkiyeti yatırımcıya bedelsiz devredilir.

Milli Emlak Genel Tebliği 386 için TIKLAYINIZ...