2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete İle Yayımlandı!

2019 yılında uygulanacak olan bilirkişilik asgari ücret tarifesi 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. İşte 2019 yılı bilirkişi ücret tarifesi!

GÜNDEM 30.05.2019 - 07:40 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

2019 yılında uygulanacak olan bilirkişilik asgari ücret tarifesi 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. İşte 2019 yılı bilirkişi ücret tarifesi!

2019 yılı bilirkişi asgari ücret tarifesi 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak bugün itibari ile resmen yürürlüğe girmiş oldu. Açıklanan yeni ücret tarifesine göre en yüksek bilirkişi ücreti Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti olan 580 lira olarak belirlendi. Yine en düşük bilirkişi ücreti ise 220 lira olarak ilan edildi. Bilirkişi Ücret Tarifesi 2019İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için ödenecek bilirkişi ücreti 220 Lira, Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 220 Lira, İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 220 Lira, Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 365 Lira, Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 290 Lira, Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 440 Lira, İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 365 Lira, Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için ödenecek bilirkişi ücreti 220 Lira, Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için ödenecek bilirkişi ücreti 220 Lira, Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 365 Lira, Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 440 Lira, Bölge adliye ve bölge mahkemelerinde görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 465 Lira, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ödenecek bilirkişi ücreti 580 Lira olarak belirlendi. Adalet Bakanlığından:2019 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.Bilirkişi ücretiMADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.GiderlerMADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır. Bilirkişi ücretleriMADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılmasıMADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,ç) İnceleme için geçirilen süre,d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılmasıMADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.Seri dosyalarda bilirkişi ücretiMADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.Ek rapor için bilirkişi ücretiMADDE 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.Giderler için avans ödemesiMADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.Ücretin ödenmemesiMADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.Ücretin ödenmesiMADDE 13 – (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.Uygulanacak tarifeMADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.Yürürlükten kaldırılan tarifeMADDE 15 – (1) 14/4/2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.YürürlükMADDE 16 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@