2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete İle Yayımlandı!

9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile beraber yeni yılda uygulanacak olan Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 2020 yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tarife ile merak edilen detaylar haberimizde...

GÜNDEM 09.02.2020 - 00:30 15.07.2021 - 00:10 SERHATMEDYA

9 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile beraber yeni yılda uygulanacak olan Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 2020 yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tarife ile merak edilen detaylar haberimizde...

Adalet Bakanlığı 2020 yılı için geçerli olan uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi rakamlarını açıkladı. 2020 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Uzlaştırma ücretinin sınırlarıMADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. (2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir. Uzlaştırma ücretinin ödenmesiMADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.Uzlaştırmacı giderleriMADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.Uygulanacak tarifeMADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.TarifeMADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 145-218 TL,b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 TL,2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 TL,3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 TL,4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 872-1018 TL,c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 TL,2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 TL,3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 TL,4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 436-508 TL, arasında ücret ödenir.YürürlükMADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@