71 Maddelik Torba Yasanın İlk 20 Maddesi Meclisten Geçti!

İçerisinde kira artış oranı, Emlak Bankası ve fesih kararnamesi gibi çok sayıda önemli düzenlemeyi içeren 71 maddelik torba yasa için ilk 20 maddenin görüşmeleri tamamlandı.

Gündem 10.01.2019 - 06:49 15.07.2021 - 00:18 Serhat Karaman

İçerisinde kira artış oranı, Emlak Bankası ve fesih kararnamesi gibi çok sayıda önemli düzenlemeyi içeren 71 maddelik torba yasa için ilk 20 maddenin görüşmeleri tamamlandı.

İçerisinde inşaat sektörünü yakından ilgilendiren çok sayıda yasal değişikliği içeren 71 maddelik torba yasa görüşmeleri dün başladı. Mecliste yapılan ilk oturumda kanunun ilk 20 maddesi meclisten geçirildi. 2. madde kabul edilen önerge kapsamında metinden çıkarılırken diğer kanun maddeleri kabul edildi. İnşaat Sektörünü İlgilendiren Kanunlar Hangi  Maddelerde Yer Alıyor?Emlak Bankası değişikliği 28. madde, müteahhitlere fesih hakkı tanıyan tasfiye kararnamesi 32. madde, kira artış oranı TÜFE üzerinden hesaplanmasını sağlayacak  kanun değişikliği 48. madde olmak üzere pek çok önemli değişiklik bulunuyor. Bu maddeler hakkında detaylı bilgi almak ve tüm maddeleri görmek için 71 Maddelik Kanun Teklifi İçinde İnşaat ve Emlak Sektörünü İlgilendiren Maddeler Neler? yazımızı okuyabilirsiniz. Torba Yasanın İlk 20 Maddesi Meclisten Geçti, Yeni Oturum Saat 14:00'de Başlayacak! 

Mecliste Kabul Edilen İlk 20 Maddenin İçeriği Ne?BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİMADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur."MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır."MADDE 3- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir."ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,"MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir."17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir)."MADDE 5- 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltma dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;"MADDE 6- 193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan"31/12/2018" ibaresi "31/12/2023" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 7- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine şevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilir. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaz. Bu amaçla kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Milli Savunma Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Milli Savunma Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığına," ibaresi eklenmiştir.MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan ve mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."MADDE 10- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Genelkurmay Başkanlığı" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir."Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarım mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Sağlık Bakanlığında ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile görevlendirilebilirler. Bu personelin görev yapacağı yerler, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olması durumunda görevlendirilen personel ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki veya Jandarma Genel Komutanlığındaki asli görevlerine iade edilir.Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ve diş tabipleri Türk Silahlı Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Üniversitelerde görevlendirilebilir. Görevlendirilen personelin öğretim üyeliği kadrolarında geçirdikleri süreler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre öğretim üyeliği görevinden sayılır, ihtiyaç duyulduğunda ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayı ile personelin üniversitedeki görevlendirmesi iptal edilir. Bu personelin görevlendirileceği kadrolar, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile birlikte belirlenir.Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca görevlendirilenlere, bu görevlendirmeler kapsamında 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödeme yapılmaz. Bunlara, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler dışında görev yaptıkları kurumca bu görevlendirmeler nedeniyle ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. "MADDE 11- 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan "veya Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı cümlesinde yer alan "inceleme yapılarak karar verilir." ibaresi "inceleme yapılarak karar verilir ve bu maddede Müsteşara verilen yetkiler ilgili Bakan Yardımcısı tarafından kullanılır." şeklinde, aynı bentte yer alan "Askeri Adalet işleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2018 tarihine kadar" ibaresi "31/12/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanı tarafından bir yıl içerisinde üç ayı geçmemek üzere Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu süre bir katma kadar uzatılabilir." MADDE 12- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 79- Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimi tarafından defaten ödenir. Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren kırk beş gün içerisinde;a) Kapsama dahil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,c) Kapsama dahil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına, dair yazılı olarak işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki kapsama dahil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır. İşletmeler, başvuru süresinin sona ermesine müteakip bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişi alacaklıların ve bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktarır.İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde ödenir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak borç tutarları, üniversite döner sermaye işletmeleri tarafından sonuç hesaplarına aktarılır ve bu tutar üzerinden Hazine hissesi ve bilimsel araştırma projesi payı ayrıca hesaplanmaz.ilgili döner sermaye işletmesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye yapılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kesintiler, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletmeleri, öncelikle 1/11/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet alımlan ile ilgili ödemelerini yaparlar. Üçer aylık dönemler itibariyle nakit akışlarının uygun olması halinde 31/10/2018 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına karar verilir. Başvurulara ve ödemelere ilişkin doğacak tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 71 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "İstanbul Bilim Üniversitesi" ibareleri "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi "Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 14- 2809 sayılı Kanunun ek 150 nci maddesi yürürlükten kaldmlmıştır.MADDE 15- 2809 sayılı Kanunim ek 178 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ibareleri "Gaziantep islam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 16- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 199- Mevzuatta Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, İstanbul Bilim Üniversitesine yapılan atıflar Demiroğlu Bilim Üniversitesine yapılmış sayılır."MADDE 17- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 6 ncı maddesinin başlığına "Genel" ibaresinden önce gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkrasında yer alan "özel kanunu ile diğer kanunlarda" ibaresi "ilgili mevzuatta" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 18- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi eklenmiştir.MADDE 19- 3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "fiyat farkı," ibaresinden sonra gelmek üzere "kur farkı," ibaresi eklenmiştir.MADDE 20- 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibareleri "31/12/2020" şeklinde değiştirilmiştir.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@