Ankara Büyükşehir Belediyesi Birbirinden Değerli 8 Arsa İçin Taşınmaz Satış İhalesi Düzenliyor!

Ankara'da arsa satın almak isteyen yatırımcılara büyük fırsat! Ankara Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

Emlak Haberleri 14.06.2019 - 08:21 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Ankara'da arsa satın almak isteyen yatırımcılara büyük fırsat! Ankara Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

14 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan arsa satış ihalesi ilanı ile farklı ilçelerde yer alan 8 arsa rekor fiyatla satışa sunuldu. 203 Milyarlık Dev Arsa Satış İhalesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ihale ilanları arasında yer alan taşınmaz ihalesi için toplam 8 arsa için belirlenen muhammen bedel 203 milyar 785 milyon 895 bin lira olarak açıklandı. Rekor fiyatla satılan arsalar arasında en pahalı olan Yenimahalle Orman Çiftliği sınırları içerisinde yer alan ve ticaret alanı ruhsatına sahip olan 149 milyar 683 milyon liralık arsa olurken en ucuz arsa ise Çankaya Lodumu sınırları içerisinde yer alan alan 2 milyar 300 milyon liralık muhammen bedele sahip olan arsa oldu. Söz konusu arsalar için satış ihalesi 27.06.2019 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilecek. TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:Aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi artıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.1- İhale 27.06.2019 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.3- İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.b- İkametgâh Belgesi.c- Teklif Mektubu,d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,e- Yer Görme Belgesi.f- Şartname Alındı Makbuzu.g- Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.4- İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.7- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.10- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@