Ankara Yenimahalle Belediyesi İhale ile Konut Satışları İçin İhale İlanı Yayımladı!

Yenimahalle Belediyesi ihale ile konut satışı yapacağını duyurdu. Toplam 3 adet daire için Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuldu. İşte satılık daire fiyatları ve ihale şartları!

EMLAK HABERLERİ 26.08.2019 - 08:44 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Yenimahalle Belediyesi ihale ile konut satışı yapacağını duyurdu. Toplam 3 adet daire için Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuldu. İşte satılık daire fiyatları ve ihale şartları!

26 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Ankara Yenimahalle Belediyesi konut satışı yapacağını duyurdu. İhale ile daire satışı yapacağını duyuran Yenimahalle Belediyesi katılımcıları ihaleye davet etti. Yenimahalle Belediyesi İhale İlanı 5-1) İhaleye girmek isteyen;a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,d) Geçici teminatı yatırmış olmaları, e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlarİsteklinin :5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir. 

 Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@