Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği değiştirildi. 12 Temmuz 2019 tarihli yeni yönetmelik haberimizde...

Emlak Haberleri 12.07.2019 - 09:21 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği değiştirildi. 12 Temmuz 2019 tarihli yeni yönetmelik haberimizde...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliğinde bir dizi önemli değişikliğe gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “6 ncı,” ibaresi eklenmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.“ç) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın yüzde onu.”“(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar, (ç) bendinde belirtilen tutar ise, en geç takip eden ayın 10’una kadar merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.”“b) Hazine mülkiyetinde olup Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların, Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazların ve yürütülen uygulamalar neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazlar ile bu taşınmazların imar uygulamasına tabi tutulması sonucunda meydana gelen yeni taşınmazların kiralanmasından ve satışından elde edilecek gelirler,”“(4) Özel hesap ile bu hesaptan aktarılan kaynaklar 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“h) Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kullandırılan kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri,”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) 4 üncü maddede sayılan gelirler dışında kalan ve özel hesaba girişi yapılan tutarlar, Genel Müdürlükçe yazılı olarak merkez muhasebe birimine bildirilerek özel hesaptan iade edilir.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@