Bankada Parası Olan Herkesi İlgilendiriyor! 2021 Yılı Bankacılık İşlemleri Masrafları Ücretlerine TÜFE Zammı Geldi

Bankada parası olanlara Merkez Bankası'ndan kötü haber geldi.

Bankada Parası Olan Herkesi İlgilendiriyor! 2021 Yılı Bankacılık İşlemleri Masrafları Ücretlerine TÜFE Zammı Geldi

Bankada parası olanlara Merkez Bankası'ndan kötü haber geldi. Bankacılık masraflarına zam geldi. Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme hakkında Resmi Gazete'de yeni iki yönetmelik yayımlandı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında banka masrafları için 2021 fiyat tarifesi belli oldu!

Emlak365.com / 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18) ve Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19) kapsamında 2021 yılında uygulanacak olan banka masrafları ücretlerine zam geldi. BANKA MASRAFLARINA TÜFE ZAMMI GELDİ! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında bankacılık işlemleri karşılığında alınan masraflara yönelik önemli düzenlemelere gidildi. FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞMADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.4. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BANKACILIK MASRAF DÜZENLEMESİ İÇİN 2021 AYARI GELDİ! Yayımlanan yönetmelik kapsamında bankaların ticari müşterilerinden tahsil etmiş oldukları bankacılık masraf ücretlerine 2021 yılı ayarı gelmiş oldu. Tebliğde yayımlanan "(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilir" maddesi kapsamında tahsil edilen bankacılık ücretlerine ve parasal sınırlara TÜFE orannı aşmayacak şekilde zam gelecek ve söz konusu yeni rakamlar bankaların internet siteleri üzerinden ilan edilecek. 

Yorumlar (0)