Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği İle Tecil Faizi İçin İndirime Gitti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) yayımlayarak tecil faizi için indirime gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği İle Tecil Faizi İçin İndirime Gitti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) yayımlayarak tecil faizi için indirime gitti. Peki, tecil faizi nedir, tecil faizi indirimi kimlere yansıyacak, tecil faizi yüzde kaç oldu?

6 Eylül 2018 tarihinden bu yana yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi 25 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile yüzde 19 seviyesine çekildi. Tecil Faizi Nedir?Kamuya borcu olan ve borcunu zamanında ödemeyen kişiler için uygulanan gecikme faizidir. Bu faiz ödenmeyen borçların taksitlendirilmesi işleminde hesaplama yapılırken kullanılır. Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faiz Oranları Listesi 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:Tecil FaiziMADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.Tecil faizi,Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.YürürlükMADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Emlak365.com


Yorumlar (0)