Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Detaylar haberimizde...

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yeni ihale ilanı yayımladı.Yayımlanan yeni ilan kapsamında Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığı okul yapım inşaatı ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ihale 18 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Adana Valiliği E Blok Eğitim Salonunda (Defterdarlık Binası) Batı ve Doğu Emlak Müdürlüklerince yapılacak. Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı 

İhaleye Katılacak Kişi, Kurum ve Kuruluşlardan İstenenen Belgeler Nelerdir?a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya banla hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN: TR940001 0000 1300 0010 005129), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.* İhale ilanı Milli Emlak Sitesinden ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi sitesinden görülebilir. Emlak365.com
Yorumlar (0)