Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıplar İle Taşıyıcı Kalıp İskeleleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı!

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ 6 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıplar İle Taşıyıcı Kalıp İskeleleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı!

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ 6 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni usuller belirlenmiş oldu. Detaylar haberimizde...

6 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ resmen yürürlüğe girmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLI KALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bina inşaatlarında betona mukavemetini alıncaya kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı ve destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama, projelendirme ve yapım esaslarını, asgari malzeme özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterlerini belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun bina tanımı kapsamına giren yapıların inşasında ahşap ve/veya metal malzemeden tesis edilecek kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerini kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3194 sayılı İmar Kanununun 1 inci ve 22 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,b) İlgili idare: Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareyi,c) Kalıp: Prizini almamış betonun yerleştirildiği tüm yüzey, kenar ve bunların bağlantı bileşenlerini içeren sistemi,ç) Proje müellifi: Statik proje müellifi olan inşaat mühendisini,d) Taşıyıcı kalıp iskelesi: Betonun kendini taşıyabilecek dayanıma ulaşana kadar beton, donatı ve kalıpları taşımak ve destek sağlamak amacı ile yerleştirilen tüm bileşenleri, ifade eder.

Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dikkat edilmesi ve uyulması zorunlu olan kuralları bir kere daha belirleyerek sınırları çizmiş oldu. Emlak365.com


Yorumlar (0)