Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi?

29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni ÇED yönetmeliği ile neler değişti?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bundan sonra ÇED onayı gerektiren projelerde uygulanacak olan yeni kurallar belirlenmiş oldu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetlenmesini,

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını, kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 2

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 3

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 4

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 5

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 6

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 7

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 8

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÇED yönetmeliği 2022 neleri değiştirdi? - Resim : 9

Kanunen muafiyet hakkı olan projeler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

(2) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibarıyla üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yeni ÇED yönetmeliği yayımı tarihi olan 29 Temmuz 2022 Cuma günü itibari ile geçerli olarak kabul edilecek.