Emlak Ticareti Yapanlar Dikkat! Yetki Belgesi Alımında Şartlar Değişti

Emlak ticareti ile uğraşanlar için yetki belgesine dair yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenleme ile kimlerin taşınmaz ticareti yapabileceğine ilişkin detaylar belli oldu. İşte düzenlemelere dair tüm detaylar.

Emlak Ticareti Yapanlar Dikkat! Yetki Belgesi Alımında Şartlar Değişti

Resmi Gazete'denin 14 Ekim tarihli sayısında taşınmaz ticareti yapımında yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. 

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde uygunacak yeni düzenlemelerde yetki belgesi olmadan ticaret yapılamayacağı bildirildi. Bundan sonraki süreçte yetki belgesi kullanımına ilişkin maddelerin de yer aldığı düzenlemelerin detayları. 

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan ilk değişiklik, Alışveriş merkezlerinin taşınmaz ticareti yönetmeliğinde yapılan düzenleme oldu. 

Uygulamaya giren yeni madde;

"Alışveriş merkezi yönetimi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, yönetiminden sorumlu olduğu alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kiralanmasına aracılık hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ

Emlak ticareti için yetki belgesi almak isteyenler için; Yetki Belgesi alma koşulları belirlendi. Bu kapsamda yetki belgesi almak isteyenlerin aşağıda yer alan koşulları sağlamaları gerekiyor. 

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış ve yönetmelikte yer alan diğer suçları işlememiş olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması, 6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

YETKİ BELGESİ BAŞVURUDAN SONRA 12 GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Resmi Gazete'de yer alan bir başka düzenleme ise yetki belgesi başvurularının sonuçlanması için gerekli süreç için oldu. 

"Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletme ve sözleşmeli işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletme ve sözleşmeli işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.”

Emlak365.com