banner82
21 Şubat 2019 Perşembe 06:49
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik , Resmi Gazete ile yayımlandı. 

Yayımlanan yönetmelik ile beraber Hazine taşınmazı kiralamak isteyen ya da kiralayan kişilere bundan sonra yıllık kira artış oranı ÜFE üzerinden değil TÜFE üzerinden hesaplanacak. 

Yine “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” şeklinde değiştirildi. 

Hazine Taşınmazı Kiralayanlar Rahat Bir Nefes Alacak! 

Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber hazine taşınmazı kiraya veren kişiler bundan sonra yıllık kira artış oranı olarak o ay içerisinde açıklanan rakamlar üzerinden 12 aylık TÜFE ortalaması ve 12 aylık Tarım ÜFE ortalaması üzerinden kira zammı hesaplayacak. Böylelikle daha düşük kira artış oranı uygulanmış olacak. 

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibaresi "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)" şeklinde, "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibaresi "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1) Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"n) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve İdarece uygun görülen taşınmazların (tahsisli taşınmaz içerisinde yer almayan otoparklar hariç) ilk sözleşme tarihinden itibaren toplam kira süresi yirmi yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Kiraya verilen taşınmazın İdarece kira süresi sona ermeden satılmak istenmesi durumunda, mevcut kiracının talebi dikkate alınarak kiracılık hakkının kira süresinin sonuna kadar devam etmesi yönünde satış şartname ve sözleşmesine şart konulabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iadesi gerçekleştirilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Eski kiracısına kiralama işlemleri

GEÇİCİ MADDE 11 - (1) 3/7/2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında sona ermiş olan kira sözleşmeleri hakkında ilgilinin talebi halinde, taşınmazın İdarece başka bir hukuki veya idari işleme konu edilmemiş olması şartıyla, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (n) bendi uygulanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek-3'ünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve Ek-4'ünün 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir." ibareleri "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması sonucu oluşacak bedeldir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin Ek-5'inin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir." ibaresi "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması sonucu oluşacak bedeldir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin Ek-13'ünün 8/A maddesinin beşinci fıkrasında ve Ek-15'inin 8/A maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması" ibareleri "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanması" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin Ek-13'ünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ve Ek-15'inin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyatları endeksi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır." ibareleri "bir önceki yıl bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması sonucu oluşacak bedeldir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin Ek-14'ünün 6 ncı maddesinin "A. Zeminin İrtifak Hakkı Bedeli" başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca ilan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir." ibaresi "bir önceki yıl bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması suretiyle tahsil edilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin Ek-16'sının 5 inci maddesinin "A - Zeminin Kullanma İzni Bedeli" başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir." ibaresi "bir önceki yıl bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması suretiyle tahsil edilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.