Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması yönetmeliği değiştirildi!

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazet ile yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması yönetmeliği değiştirildi!

26 Kasım tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelik kapsamında bir önceki yönetmelikte önemli düzenlemelere gidildi. 

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tapulama veya kadastro sonucu üretilen sayısal nitelikte olmayan haritalar ile bu haritalar üzerinde sonradan yapılan değişiklik işlemleri sonucu oluşan haritaların sayısallaştırma işlemleri ve sayısallaştırma işlemi sırasında tespit edilen sınırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplamadan kaynaklanan hataların giderilmesi işlemleri ile iyileştirme ve dönüşüm alanı kapsamında yapılacak iş ve işlemleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Arşiv onaylı koordinat: Tesis kadastrosu, güncelleme, sayısallaştırma gibi kadastro çalışmalarında ya da sonrasında imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF, ED50, LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan TUREF sistemine dönüştürülmüş/dönüştürülecek parsellerin koordinatlarını,

i) İyileştirme ve dönüşüm alanı: 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve kadastro teknik mevzuatına göre düzenlenmiş haritalarda, nokta konum doğruluğu ve yüzölçümü yanılma sınırı içinde olan parsellerde dönüşüm parametresi ile geçici koordinatların iyileştirilmesi ve dönüştürülmesini,”

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması yönetmeliği değiştirildi!

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek....