Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Değişti!

16 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik değiştirildi.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Değişti!
16 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik değiştirildi.

16 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3304) kapsamında kamu idarelerine ait taşınmazların kaydı için yeni değişikliklere gidildi.

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine" ibaresi "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığını" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" şeklinde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak kamu idarelerinin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde kullandığı taşınmazlardan, ilgili idarelerce belirlenenlerin cins tashihleri yapılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Emlak365.com
Yorumlar (0)