Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı - 17 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları içerisinde Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik te yer aldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bir dizi önemli düzenlemeye gidildi. 2016 yılında yayımlanan yönetmelikte yer alan bazı tarihler Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem nedeni ile yeniden düzenlendi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle girişimcinin ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, girişimcinin talebi üzerine ön izin Bakanlıkça iptal edilerek girişimciden alınan teminatlar ile ön izin bedeli ve müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı faizsiz olarak iade edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, konaklama tesisi ile günübirlik tesisin birlikte tahsis edilmesi hali hariç olmak üzere; günübirlik tesis, kür merkezi, kamping, lüks çadır tesisi ve konaklama amaçlı mesire yeri veya orman parkı yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yeni yönetmelik bugün itibari ile resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu. 

SONRAKİ HABER