Resmi Gazete Kararıyla Kırsal Mahalle Yönetmeliği Değişti! İndirimler, Muafiyetler ve Diğer Kararlar

15 Nisan tarihli Resmi Gazete'ed kırsal mahalle yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan karar ile kırsal mahalle özellikleri yeniden belirlendi. İşte kırsal mahalle niteliğinde olacak mahallerin sağlamaları gereken özellikler.

Resmi Gazete Kararıyla Kırsal Mahalle Yönetmeliği Değişti! İndirimler, Muafiyetler ve Diğer Kararlar
Kırsal Mahalle yönetmeliği değişti. Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile kırsal mahalle nitelikleri yeniden belirlendi. Kırsal mahallelerde sağlanan haklar, belediyeler ve diğer kurumların yapacakları işlemler ve kırsal mhalle alan tespiti düzenlemelerine ilişkin kararlar yayımlanarak uygulamaya girmiş oldu.

İşte Resmi Gazete'de yer alan kırsal mahalle kararları.

KIRSAL MAHALLE ALAN TESPİTİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

15 Nisan 2021 Tarihli ve 31455 Sayılı Resmi Gazete'de "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" yayımlandı. 4 bölümden oluşan yönetmelikte düzenlemenin amacı, kapsamı ve dayanağına ilişkin maddeler yer aldı. Yönetmeliğin ikinci bölümü kırsal mahalle esasları, işlemleri ve uygulamalarından oluşurken üçüncü bölüm kırsal mahalle muafiyetleri ve indirimlerinden oluştu. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin son bölümü ise son hükümler yer aldı.

Yönetmeliğin Amacı

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada ") Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır." tanımı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan düzenleme kapsamında kırsal mahalle; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde on bin metrekareden az olmamak kaydıyla belirlenen alanı, Büyükşehir ilçe belediye sınırları içinde halkın yoğun olarak ikamet ettiği ya da sosyo-ekonomik nedenlerle etrafındaki yerleşim yerlerinden olumlu anlamda ayrıldığı veya imar ve altyapı hizmetleri bakımından bütünlük gösteren ticari, sosyal, kültürel yapılar ile kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yapıların bir arada bulunduğu yerleri, ifade eder.

İkinci Bölüm

Yönetmeliğin ikinci bölümü ise kırsal mahalle ve kırsal alan olarak belirlenecek bölgenin tespit edilme sürecinde dikkat edilecek hususları ele alıyor. Bu kapsamda esas alınacak kriterler yönetmelikte yer alırken belediyeler ile diğer kurumların yapmaları gereken işlemler bildirildi.

İNDİRİMLER VE MUAFİYETLER

"Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ile kırsal mahalle kapsamında yer alan bölgelere sağlanacak indirimler ile muafiyetler ilan edildi.

Muafiyetler 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan, muaftır.

İndirimler

Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50, 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50, indirimli uygulanır.

Bunun dışında;

Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
Yorumlar (0)