Yapı Müteahhidi Olma Şartları 1 Haziran'da Değişiyor!

Yapı Müteahhidi olma şartları 1 Haziran'da değişiyor.

Yapı Müteahhidi Olma Şartları 1 Haziran'da Değişiyor!

Yapı Müteahhidi olma şartları 1 Haziran'da değişiyor. Müteahhitlere, yürürlüğe 1 Haziran'da girecek olan yönetmelik hakkında bilgi verildi.

Yapı Meteahhidi olma şartları 1 Haziran'da değişecek. Bununla beraber Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 1 Haziran'da girecek olan yönetmenlik hakkında Müteahhidlere yönetmelik hakkında bilgi verildi. Yönetmeliğin Amacı!Yapı Müteahhidlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik hakkın da bilgi verilmesi amaçlı yapılan toplantı da Hikmet Çelik açılış konuşmasını yaparak yönetmeliğin amacı hakkında bilgi verdi.Toplantı Eskişehir Ticaret Odası’nda düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, yönetmeliğn amacının; fen, sanat sağlık, plan çevredeki standartlara her zaman uygun yapı inşaa etmek, takibini sağlamak teknik olaral yeterlilik durumlara göre degerlendirerek yetki belgesi numarası ve kayıtların sağlam bir şekilde tutulmasına veya da iptaline göre esas ve usullerini düzenlemek dedi. Aynı zaman da . Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik; Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması gerekmektedir.Alınan Yetki Belgesi numarasının yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak.Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecektir” açıklamasını yaptı. Yetki Belgesine Sahip Olmayan Usta Çalıştırılamayacak!Yapı Müteahhidliğini, yapı sahibi üstlendiği takdirde sözleşme şartı aranmayacak. İl Müdürü Hikmet Çelik son olarak konuşmalarına şunları ekledi. "Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremeyecek, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak” açıklamasını yaptı. Soru-Cevap Şeklinde Tamamlandı!Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'inde konuşamasını tamamlayarak gereken bilgiyi katılımcılara vermesinin ardından sunum sona doğru Müteahhidlerinde katılımıyla soru  cevap şeklinde tamamlandı. Emlak365.com
Yorumlar (0)