Emlak Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir, Verilmezse Ne Olur?

2018 yılında ev sahibi olan kişiler için emlak vergisi beyannamesi için son başvuru tarihi dolmak üzere. Peki, emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir, vermemenin cezası nedir?

Emlak Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir, Verilmezse Ne Olur?

2018 yılında ev sahibi olan kişiler için emlak vergisi beyannamesi için son başvuru tarihi dolmak üzere. Peki, emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir, vermemenin cezası nedir?

Emlak vergisi beyannamesi için geri sayım başladı. 2018 yılında ev sahibi olanlar bu sene bitmeden emlak vergisi beyannamesi vermekle yükümlü tutuluyorlar.Emlak Vergisi Beyannamesi Nedir?1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen ve tüm taşınmaz mallar için düzenlenmesi zorunlu olan beyannameye emlak vergisi beyannamesi adı verilmektedir. Gerçek ya da tüzel kişilerin bir taşınmaz satın aldıklarında bu taşınmazın vergi sorumluluğunun artık kendilerine ait olduğunu beyan etmeleri amacı ile düzenlenen beyannameye emlak vergisi denilmektedir.Emlak Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?Her beyannamede olduğu gibi emlak vergisi beyannamesinde de belirli bir yasal prosedür işletilmektedir. Emlak vergisi beyanname süresi satın alınan taşınmazın edinildiği yıldır. Yani 2018 yılı içerisinde taşınmaz satın alan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi vermek zorundadır.Emlak Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?Emlak vergisi beyannamesi satın alınan taşınmazın sınırlarına dahil olduğu ilçe belediyelerine verilmektedir.Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?Emlak Vergisi beyannemesi vermemenin cezası bulunmaktadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, emlak vergisi beyannamesi vermemenin cezası olarak;Vergi değeri;a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, Hesaplanan bedeldir.Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır.Çorum Belediyesi Vatandaşları Uyardı!Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Belediyesi vatandaşları uyararak “Arsa veya arazi iken üzerine bina yapılarak veya imar uygulaması neticesinde vasfı değişen gayrimenkullerin değişiklik beyanlarının da belediyeye bildirilmesi zorunludur.Ayrıca satın alınan gayrimenkullerin tapunun el değiştirdiği yıl içerisinde yine Belediye’ye Emlak Vergisi Beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü mesai bitine kadar Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayanlar vergi cezasına ve gecikme cezalarına maruz kalmaktadır" bildiriminde bulundu.Emlak365.com