Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur, Cezası Var Mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile uygulamaya alınan Enerji Kimlik Belgesi için başvurular devam ediyor. Peki, enerji kimlik belgesi zorunlu mu?

EMLAK TERİMLERİ 01.08.2018 - 20:00 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile uygulamaya alınan Enerji Kimlik Belgesi için başvurular devam ediyor. Peki, enerji kimlik belgesi zorunlu mu?

28 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete sayısında yer alan yeni düzenleme ile binalara enerji kimlik belgesi zorunluluğu 2020 yılına ertelendi. Yani 2020 yılına kadar binalarda enerji kimlik belgesi alınması zorunlu değil. Ancak bu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan binalarda yer alan daireler hiçbir şekilde satılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Yani enerji kimlik belgesi almama cezası uygulanmayacak ancak bu belgeyi almayan binalarda bulunan taşınmazların kiraya verilmesi ya da satılması mümkün olmayacağı için kat malikleri enerji kimlik belgesi almak zorunda kalacak. İşte Resmi Gazete enerji kimlik belgesi kararını da içeren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" metni...Resmi GazeteSayı : 30051BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,"MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(8) Mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartları Ek-9'da yer alan sözleşme düzenlenir."MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir."MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ile spor merkezlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "güneş enerjisi ile desteklenen" ibaresi eklenmiştir.MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(3) Enerji kimlik belgesi, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenir.""(13) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR'ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından BEP-TR'ye erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun isteği üzerine BEP-TR'ye erişim hakkı yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanır.(14) Tüzel kişi adına, bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile birlikte kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur."MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."MADDE 26/A - (1) Yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.(2) Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.(3) Ayrıca mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.(4) Kamu kurum ve kuruluşları; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitiminde başarılı olan bünyelerindeki personeli ile binalarına enerji kimlik belgesi düzenleyebilir.(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanların yetkilerini kötüye kullandıklarının veya gerçeğe aykırı belge düzenledikleri tespit edilen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına; diğer gerçek veya tüzel kişiler ise ilgili meslek odasına bildirilir ve haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar bunların enerji kimlik belgesi verme yetkileri askıya alınır. Bakanlık tarafından yapılan bildirimler neticesinde, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi veya 5627 sayılı Kanun kapsamında aldıkları yetki belgesi iptal edilenlerin veya bu belgeleri bir yıl içinde üç defa askıya alınanların enerji kimlik belgesi verme yetkileri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.(6) Bu madde kapsamındaki eğitimler ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir."MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin Ek-3'ü yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-9 eklenmiştir.MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@