Gaziantep Şahinbey Belediyesi Arsa İhaleleri Resmi Gazete İlanı

Şahinbey Belediyesi 11 Eylül tarihli Resmi Gazete ile arsa ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu....

Emlak Haberleri 11.09.2018 - 05:30 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Şahinbey Belediyesi 11 Eylül tarihli Resmi Gazete ile arsa ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu....

Şahinbey Belediyesi tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusu ile 11 adet arsanın ihale yöntemi ile satışa sunulacağı ilan edildi. 26 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00 itibari ile gerçekleştirilecek olan ihale Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacak. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Tarafından Satışa Sunulan Arsa İhale Listesi 

İhale kapalı zarf usülü yapılacak olan ihaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 26/09/2018 ÇARŞAMBA günü Saat 12:00’a kadar, belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.A. İÇ ZARFTeklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.B. DIŞ ZARFDış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@