2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı! Avukat Ücreti Ne Kadar Olacak?

24 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi.

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı! Avukat Ücreti Ne Kadar Olacak?

24 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. 2021 yılında uygulanacak olan avukatlık ücretleri için belirlenen rakamlara göre avukata danışma ücreti 2021 yılında büroda sözlü danışma işlemlerinde saat başına 540 lira olarak uygulanacak. Avukat dilekçe yazma, ihbarname ve ihtarname yazma ücreti ile Avukat kira sözleşmesi ücreti de yükseltildi. Yeni uygulanacak olan zamlı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 haberimizde...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021, 24 Kasım Salı tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak ilan edildi. 2021 yılında avukatlık işlemleri yapmak isteyen kişiler için uygulanacak olan rakamları içeren tarife merakla bekleniyordu. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2021GENEL HÜKÜMLERAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.Avukatlık ücretinin kapsadığı işlerMADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücretiMADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. (2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur. Birden çok avukat ile temsilMADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 2021 PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ... Yayımlanan yeni tarifeye göre 2021 yılında avukatlık ücreti olarak;Avukata danışma ücreti (büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar) 540 TL, Avukata yazılı danışma ücreti (ilk bir saate kadar) 1.125 TL, Avukata dilekçe yazdırma ücreti 825 TL, Avukata ihbarname ve ihtarname yazdırma ücreti 825 TL, Avukat kira sözleşmesi ücreti 1.080 TL, Duruşmasız işlerde vekalet ücreti 910 TL talep edilecek. Emlak365.com


Yorumlar (0)