İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satılık Arsa İhalesi Resmi Gazete İlanı

24 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

Emlak Haberleri 24.09.2018 - 08:28 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

24 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Detaylar haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da arsa yatırımı yapmak isteyen kişilere büyük bir fırsat sundu. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 6.018 metrekarelik arsa için Resmi Gazete ihale ilanı yayımlanırken ihale tarihi 10 Ekim olarak duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arsa İhalesi Duyurusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.1 - Encümen Kayıt No : 30992 - Taşınmaza Dair Bilgiler :a) İli : İstanbulb) İlçesi : Tuzlac) Mahallesi : Merkezd) Pafta No : -e) Ada No : 5826f) Parsel No : 1g) Yüzölçümü : 6.018,21 m²h) Satılacak Hisse Oranı : 637/2400ı) Halihazır : İşgallij) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yokk) İmar Durumu : Konut+Ticaret Alanıl) Cinsi : Arsa3 - Muhammen Bedeli : 3.194.660 TL4 - Geçici Teminatı : 95.839,80 TL5 - İhale Tarihi ve Saati : 10 Ekim 2018 - 13:006 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 079 - Şartname Bedeli : 600-TL10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletnameh) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İlan olunur.Haber Kaynağı: emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


Gelişmelerden Haberdar Olun

@