Kamu İhale Genel Tebliği 2019 Resmi Gazete'de Yayımlandı!

2019 yılına ait Kamu İhale Genel Tebliği Resmi Gazete ile yayımlandı. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ haberimizde...

Gündem 16.03.2019 - 08:30 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

2019 yılına ait Kamu İhale Genel Tebliği Resmi Gazete ile yayımlandı. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ haberimizde...

16 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu İhale Tebliği 2019Kamu İhale Kurumundan:KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.1 inci maddesinde yer alan “ve teyidinin” ibaresi “veya teyidinin” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8.1.2 nci maddesinde yer alan “ve teyidi” ibaresi “veya teyidi” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablonun doldurularak sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması durumunda, söz konusu belgelere ilişkin değerlendirme, sunulan tabloda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve/veya belgeler esas alınarak yapılır ve bu kapsamda başka bir belge istenmez.”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin başlığı “Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” olarak, 11.1 inci maddesinde yer alan “ortaklık durum belgesinin” ibaresi “ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” olarak, 11.2 nci maddesinde yer alan “Ortaklık durum belgesinin” ibaresi “Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” olarak, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi ise “ticaret sicili müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Madde 15 – Dokümana ilişkin hususlar15.1. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılmasıİhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.15.2. İşyerinin görülmesine ilişkin düzenlemeİhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularından, bazı ihalelerde idareden alınacak işyeri görme belgesinin teklif veya başvuru kapsamında sunulmasının istendiği görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için aday veya isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca tip idari şartnamelerin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddesindeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, idarelerce anılan hükme uygun hareket edilmesi ve idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.”MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16.2.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@