Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile beraber Kamu İhale Genel Tebliği değiştirildi.

Gündem 30.09.2020 - 08:20 30.09.2020 - 08:20 Serhat Karaman

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile beraber Kamu İhale Genel Tebliği değiştirildi. 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ kapsamında bazı önemli değişiklikler yapıldı. İşte yeni tebliğin detayları....

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.2 numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Ancak, anılan Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ilgili mevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.”“Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işlerinin ise niteliği itibarıyla belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.9.1. İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmez.”KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ EKLERİ Maliyet Tespit Tutanağı Satış Tutarı Tespit Tutanağı Maliyet / Satış Tutarı Tespit Tutanağı Stok Tespit TutanağıPDF formatı ile indirmek için TIKLAYINIZ... Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@