Kentsel Dönüşüm Şartları 2018

Depreme dayanıksız olan ya da plansız olarak inşa edilen yapıların yıkılarak yerlerine yeni ve depreme dayanıklı binaların yapılması işlemine kentsel dönüşüm adı veriliyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinin yüksek derecede deprem riski taşıması ve çoğu yapının depreme dayanıksız olması kentsel dönüşümün önemini daha da arttırıyor. 

Kentsel Dönüşüm 18.05.2018 - 18:00 15.07.2021 - 00:21 Serhat Karaman

Depreme dayanıksız olan ya da plansız olarak inşa edilen yapıların yıkılarak yerlerine yeni ve depreme dayanıklı binaların yapılması işlemine kentsel dönüşüm adı veriliyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinin yüksek derecede deprem riski taşıması ve çoğu yapının depreme dayanıksız olması kentsel dönüşümün önemini daha da arttırıyor. 

Kentsel dönüşümün mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesini sağlamak adına ise hükümet elinden gelen desteği veriyor ve aranılan şartları her geçen gün daha da hafifleterek projelere hız vermeye çalışıyor. Peki, kentsel dönüşüm şartları nelerdir?Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanılır?Kentsel dönüşümden yararlanarak evini yenilemek isteyen kişilerin ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlara başvuruda bulunarak süreci başlatıyorlar. Gelen ekipler taşınmazı inceliyor ve farklı ölçümler yaparak taşınmazın depreme dayanıklılığı ölçülüyor.Taşınmaz çürük yapı olarak sınıflandırılırsa riskli yapı raporu tutuluyor ve yıkım süreci başlatılıyor. Binalarda riskli yapı raporuna itiraz sıklıkla yaşanıyor. Kentsel dönüşümde evimin yıkılmasını istemiyorum diyen kişiler riskli yapı raporu ilan edildikten sonra 15 gün içerisinde kentsel dönüşümde yıkım kararına itiraz edebiliyorlar. İtiraz olursa yeniden değerlendirme yapılıyor ve yine yıkım kararı verilirse süreç başlıyor.Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?(1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir.Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir.Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir.Bakanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan;a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 189 ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla,b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca,Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.(4) Hazine dışındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere maliki olan kamu idarelerinin görüşü alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir. Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer alan tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı Bakanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki maliki olan kamu idaresine devredilir.(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye göre değiştirilip tapuda Hazine adına tescil edilir; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada bulunulur.(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur.


Gelişmelerden Haberdar Olun

@