BDDK'dan Son Dakika Değişikliği! Banka Kredileri İçin Yeni Dönem Başladı, Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile beraber önemli düzenlemelere gidildi. Kredi riski azaltım tebliği ile banka kredilerinde yeni dönem resen başlamış oldu.

BDDK'dan Son Dakika Değişikliği! Banka Kredileri İçin Yeni Dönem Başladı, Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ BDDK tarafından 8 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ kapsamında bankaların beklenen kayıp ve riskli ağırlıklı tutar hesaplaması esnasında kullanacakları kredi riski azaltım teknikleri için uygulayacakları teknikler ve uyacakları esaslar hakkında yeni düzenlemeler yapılmış oldu. 

Yapılan düzenleme kapsamında finansal teminatların dikkate alınması hususunda asgari şartlarda bir dizi önemli değişikliğe gidildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Borçlu veya borçlunun dâhil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamaz. Ancak borçlu tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, ikinci fıkrada aranan şartın sağlanması kaydıyla repo işlemleri için teminat olarak dikkate alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

ARTIK MENKUL KIYMETLER BANKALAR TARAFINDAN HESAPLAMADA DİKKATE ALINMAYACAK! 

Yayımlanan yönetmelik kapsamında borçlunun dahil olduğu risk grubunca ya da borçlunun kendisi tarafından ihraç edilen menkul kıymetler ne yazık ki bundan sonra bankalar tarafından yapılan kredi risk hesaplamasında dikkate alınmayacak. Ancak yönetmelikte aranılan şartları karşılayan ve borçlu tarafından ihracı gerçekleştirilmiş olan teminatlı menkul kıymetler bankalar tarafından repo işlemlerinde teminat olarak kabul edilecek. 

Söz konusu düzenleme öncesinde repo işlemleri konusunda bankalar tarafından sadece ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat olarak alınabiliyordu. Düzenleme ile banka kredilerinde yeni dönem resmen başlamış olurken düzenleme bugün itibari ile uygulamaya alınmış oldu.

Yorumlar (0)