Resmi Gazete'de Yayımlandı! Ziraat Bankası Tarımsal Üretime Düşük Faizli İşletme ve Yatırım Kredisi Verecek

26 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi. Ziraat Bankası düşük faizli kredi esasları belirlendi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Ziraat Bankası Tarımsal Üretime Düşük Faizli İşletme ve Yatırım Kredisi Verecek
Ziraat Bankası tarafından verilecek olan düşük faizli kredi için uygulanacak olan kriterlerin belirlendiği tarımsal üretime düşük faizli işletme ve yalıtım kredisi verilmesini sağlayacak tebliğ 26 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

MADDE 1 – 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini ve/veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Uşak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “zirai kredilendirme belgesi” ibaresi “kredi uygunluk belgesi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Karar kapsamında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.”ZİRAAT BANKASI SULAMA EKİPMANI VE TRAKTÖR ALMAK İSTEYENLERE YATIRIM KREDİSİ VERECEK! 

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında kredi uygunluk belgesi olan traktörlerden ve sulama ekipmanlarından almak isteyen kişilere yatırım kredisi verilecek.
Yorumlar (0)