Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Milli Emlak Genel Tebliği 382 değiştirildi. Yeni Milli Emlak Genel Tebliği 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 02.08.2019 - 08:12 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Milli Emlak Genel Tebliği 382 değiştirildi. Yeni Milli Emlak Genel Tebliği 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390) 'i yayımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 382)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO : 390)MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “rayiç” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),b) Başvuru süresi: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen 31/12/2019 tarihine kadar olan süreyi,”“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”“f) Satış bedeli: Rayiç bedelin yüzde ellisini,”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(defterdarlık)” ibaresi “(çevre ve şehircilik il müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “rayiç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “gıda, tarım ve hayvancılık” ibaresi “tarım ve orman” olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve bu Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.(2) Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilir. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmaz.”(9) Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.”

EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ... Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@