OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği 2019

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği için değişiklik yapıldı. 2 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik yazımızda...

GÜNDEM 02.02.2019 - 08:00 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği için değişiklik yapıldı. 2 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik yazımızda...

2 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 2019 yayımlandı. 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:



ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM



Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç ve kapsam



MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.



(2) Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.



Dayanak



MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 390 ıncı maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar



MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;



a) Abone: OSB’de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,



b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,



c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de faaliyet gösteren bankaları,



ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,



d) Finansal kiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,



e) Finansal kiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini,



f) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,



g) Hazırun cetveli: Ek-6’da örneği verilen ve OSB’deki yapı kullanma izni alan katılımcıları gösteren tabloyu,



ğ) Hizmet ve destek alanları: OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları,



h) Islah OSB: 1/7/2017 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSB’yi,



ı) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,



i) İmar komisyonu: İmar planları ve değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Bakanlık makam onayı ile kurulan, çalışma usul ve esasları Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen komisyonu,









































OSB Personel Maaşları 2019







Organize Sanayi Bölgesi İmar ve Parselasyon Planı, Ruhsat ve İzinler 



















ÖZEL OSB'LERDE YER SEÇİMİ, İMAR PLANI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 





Emlak365.com






Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@