Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Planı Şartına İlişkin Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye'de faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının imar planı şartına ilişkin süreleri uzatıldı. Süre ne zaman sona erecek? Resmi Gazete'de yayımlanan karar.

Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Planı Şartına İlişkin Süre Uzatıldı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi uygulayan özel sağlık kuruluşlarından özel sağlık alanı belgesi istenmesine ilişkin süre uzatıldı. Sürenin 2023 yılına kadar uzatılmasına ilişkin karar 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE KARARI

RESMİ-GAZETE-YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanı olduğunu gösterir belge,” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte ruhsatlı olan özel sağlık kuruluşlarından bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 33 üncü maddesinin birinci fıkrası, ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve on üçüncü fıkrası ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilen ruhsat askı süreleri ile ön izin ve ruhsatlandırma için verilen süreler 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”

UZMAN HEKİM TAMAMLAMA SÜRESİ

“(2) Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünce yerinde dönüşerek tıp merkezi ruhsatı almış tıp merkezlerinin en az iki uzmanlık dalında uzman hekim kadro sayısı 10’un altında olanlardan uzman hekim sayılarını 10’a tamamlamak için verilen 3 yıllık süresi dolmuş olanların süreleri 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”