Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişikliği 2019

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Karar 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Emlak Haberleri 22.01.2019 - 08:39 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Karar 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik yayımladı. Yeni yönetmelik 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu. Yapılan değişiklik ile beraber oldukça önemli yenililikler hayata geçirilmiş oldu. İşte yayımlanan o yeni yönetmelik...PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır."MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,"MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Her ölçekteki ve türdeki planlar, belge uygulamasına tabidir. Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları yapımında ve bu planlara ilişkin her türlü değişiklik, ilave ve revizyonda A Grubu belge aranır. İmar planları yapımında ise plan yapılacak yerleşmenin planlama alan grubuna uygun yeterlilik belgesi aranır. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerleşmelerdeki imar planları için de aynı usul tatbik olunur.""Bu çerçevede, ilave planlar, plan revizyonları ve değişiklikleri, ilgili oldukları yürürlükteki planın alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grubunda sayılır."MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."İşi bitirmiş olmak kapsamında yapılan her tür ve ölçekteki plan, sadece Nazım İmar Planı ise, planlama alanının veya nüfusunun yarısı, işi bitirmiş olmak şeklinde değerlendirilir. Nazım İmar Planı alanı içinde yapılan Uygulama İmar Planı şayet Nazım İmar Planı alanının tamamını kapsamıyor ise sadece Uygulama İmar Planı alanı veya nüfus dikkate alınır. Bir yerleşmeye ait Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı aynı plan müellifi tarafından müteakiben yapılmış ise müellif adına iki ayrı iş bitirme olarak kullanılamaz. Nazım İmar Planı üstünde yer alan her ölçekteki ve türdeki bitirilmiş planlarda, planlama alanının veya nüfusunun 1/5'ini aşmamak kaydıyla yeterlilik grubu çerçevesinde değerlendirmede bulunma yetkisi Bakanlığa aittir."MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."a) Kamu Kurum ve Kuruluşunda Çalışmış Olmak: Planlama Biriminde ve yükseköğretim kurumlarının planlama ile ilgili bilim dalında öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışmış olmayı ifade eder. Görev sürelerinin hesabında fiilen memur veya sözleşmeli statüde kamuda geçen ve kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.Belediyelerin planlama birimlerinde çalışanlar da bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini tamamlamak kaydıyla, çalıştığı belediyenin dahil olduğu planlama grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir."MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre daha önce yeterlilik belgesi almış veya almaya hak kazanmış olanların hakları saklıdır. Yeterlilik belgesi bulunan şehir plancısı olmayan müelliflerin kazanılmış hakları belge yenileme bakımından saklıdır."MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür."MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@