Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2019

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişti. 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği haberimizde...

EMLAK HABERLERİ 01.03.2019 - 06:55 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişti. 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği haberimizde...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 - 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 6 ncı kısım 3 üncü bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vvvv) bendine aşağıdaki altbent eklenmiştir."4) Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları,"MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan "3.00" ibaresi "3.50" olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bulunması gereken birimler,"MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan "Belediye sınırları, belediye mücavir alan sınırları ve köy yerleşik alan sınırları dışında kalan" ibaresi "İskan dışı" olarak değiştirilmiştir."(3) Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, kamu kurum ve kuruluşu adına danışmanlık hizmeti alınan firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının; tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 3194 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına, ruhsat ve eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli ve sorumlu olup, bu sorumluluğu kabul ettiğine dair noter onaylı bir taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idare ile ihaleyi yapan kurum veya kuruluşa sunar."MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."(28) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki "Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar"ın 1.3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikteki binaların deprem etkilerine karşı tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış inşaat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur."MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@