Resmi Gazete İle Yayımlandı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni İmar Yönetmeliği!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Parsel büyüklükleri, ifraz ve tevhit, yapılaşmaya ilişkin hükümler, yol genişliklerine göre kat sınırı!

Finans 07.10.2021 - 08:15 07.10.2021 - 08:17 Gülcan Özer

7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş oldu. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden:

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dördüncü bölüm hükümleri ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör tescil belgesi: İlgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi öncesi düzenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi,

b) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, SASKİ tarafından onaylanmış proje veya raporu,

c) Kat terası: Son kat çatı terası olarak kabul edilen alan hariç, bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımı yapılmış, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtü ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilen alanı,

ç) Özellik arz eden yapılar: Kongre merkezi, sinema, tiyatro, otel, müze, okul, hastane, alışveriş merkezi, sergi ve fuar gibi fonksiyonları gereği diğer yapılardan farklı form ve taşıyıcı gereksinimleri olan yapıları,

d) Süs havuzu: Görsel ve estetik olarak mimari yapı ile bütünleşen, suyun farklı formlarda ve ölçülerde hareketlendirilmesi ile yapılan durgun veya danslı ve müzikli havuzlara kadar birçok çeşidi bulunan, derinliği 50 cm’yi geçmeyen ve hiçbir şekilde yüzme amaçlı olarak kullanılamayacak olan havuzları, ifade eder.

sakarya-büyükşehir-belediyesi-imar-yönetmeliği-1

sakarya-büyükşehir-belediyesi-imar-yönetmeliği-2

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ekim tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@