Samsun Canik Belediyesi Taşınmaz İhalesi Resmi Gazete İlanı

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Samsun Canik Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Emlak Haberleri 10.09.2018 - 05:45 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Samsun Canik Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Samsun Canik Belediyesi 10 Eylül tarihli Resmi Gazete ilanı ile taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Arsa niteliğinde olan taşınmazların satışı için Samsun Canik Belediyesi 19 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00'te ihale düzenleyecek. Söz konusu ihale Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacak. Satışa Sunalacak Olan Taşınmaz Listesi 

Taşınmaz İhalesi İçin Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Çizelgesi 

İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların en geç 19 Eylül 2018 tarihi saat 14:00'e kadar ada parsel numarası belirtilerek geçici teminat tutarını yatırmış olmaları şartı aranacaktır. İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?a- Nüfus cüzdanı suretib- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)c- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.ç- Geçici teminat makbuzu veya mektubu.d- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi e- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.g- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.ğ- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)h- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.n- Güvenlik Soruşturması/Araştırması.o- Sabıka Kaydı.İhaleye Katılmak İçin Teklifler Nasıl İletilecek?Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilecek. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@