Tapu ve İmar Kanunu Resmi Gazete İle Yayımlandı, Tapuda Yeni Dönem Resmen Başladı!

7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi, yeni dönem başladı! 4 Temmuz 2019 tarihinde Meclis görüşmeleri tamamlanarak meclisten geçen Yeni Tapu ve İmar Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 10.07.2019 - 07:55 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi, yeni dönem başladı!

4 Temmuz 2019 tarihinde Meclis görüşmeleri tamamlanarak meclisten geçen Yeni Tapu ve İmar Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmen yürürlüğe girmiş oldu. Tapu İşlemleri Kolaylaştırıldı! Yapılan yeni yasal düzenleme ile beraber tapu işlemleri büyük oranda kolaylaştırılmış oldu. Yine imar düzenlemeleri ile kentsel dönüşüm vatandaş için hem kolaylaştırıldı hem de vatandaşın kentsel dönüşüm mağduru olmasının önüne geçildi. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan pek çok yönetmelik ile bunlara ek olarak tapuda bürokrasi ve evrak işleri yükleri de hafifletildi. TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No. 7181Kabul Tarihi: 4/7/2019MADDE 1 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”MADDE 2 – 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Tapu kaydındaki hisse hatalarının düzeltilmesiEK MADDE 3 – Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılır. Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılır ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunur. Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi hâlinde düzeltme işlemi yapılır. Bu süre içinde muvafakat verilmez ise tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile birlikte düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren altmış gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine ihtar edilir.”MADDE 3 – 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 4 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkrada belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.”MADDE 4 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 22 nci ve 27 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 26 – 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “yapıların dönüşüme” ibaresi “taşınmazların dönüşüme” şeklinde ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(11) Bu Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, kamu yararı amacına tahsis edilmiş sayılır, bunlar ve bu Kanun kapsamında alınacak teminatlar hakkında her ne suretle olursa olsun haciz ve tedbir uygulanamaz.”MADDE 27 – 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Uygulama işlemlerine ilişkin geçiş hükümleriGEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belirlenen riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu parsellerde;a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre ile altı aylık sürenin hesabında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce geçen süreler de dikkate alınır.b) Bu Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların Bakanlıkça tespiti hâlinde anılan madde hükmüne göre uygulama yapılabilir.”GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanırlar.MADDE 28 – (1) Bu Kanunun;a) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesi ile 19 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinde,b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.MADDE 29 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.9/7/2019 Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@