Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği için değişiklik kararı aldı. Yeni tebliğ 11 Kasım tarihli Resmi Gazete sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Emlak Haberleri 11.11.2018 - 07:28 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği için değişiklik kararı aldı. Yeni tebliğ 11 Kasım tarihli Resmi Gazete sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi...

21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) değiştirildi. 11 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c) resmen yürürlüğe girmiş oldu. Sermaye Piyasası Kurulu Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğİ Değişikliği Resmi Gazete İlanı Sermaye Piyasası Kurulundan:TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1.c)MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Banka kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibarıyla 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2) Konut finansmanından kaynaklanan kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin %80’ini aşan kısmı,”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) Yurt içinde ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde TMK’nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.”“(4) Yurt dışında ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret ise, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”MADDE 4 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.”MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Haber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


Gelişmelerden Haberdar Olun

@