TKGM İmar Barışı / İmar Affı Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları!

İmar barışı son başvuru tarihi yaklaşırken başvuruda bulunmayan ve başvuruda bulunmak isteyenler için imar barışı sık sorulan sorular ve yanıtlarını aktarıyoruz...

TKGM İmar Barışı / İmar Affı Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları!

İmar barışı son başvuru tarihi yaklaşırken başvuruda bulunmayan ve başvuruda bulunmak isteyenler için imar barışı sık sorulan sorular ve yanıtlarını aktarıyoruz...

İmar Barışı kapsamına giren yapılar hangileridir?Yapı ruhsatı olmayan ya da yapı ruhsatı olup da ruhsat ve eklerine aykırılığı sebebiyle yapı kullanma izin belgesi alamamış 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına girer.İmar Barışı kapsamına girmeyen yapılar hangileridir ?Tebliğ’in 8.1 maddesi gereğince;a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda.b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda.c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda.ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde.d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar imar barışı kapsamına girmediğinden bu kapsamdaki yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenemez.İmar Barışı kapsamına girmeyen yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenerek başvuruda bulunulmuş ise ne gibi bir işlem yapılır?İmar Barışı kapsamına girmediğinden yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek Tebliğ’in 8.1 maddesinde belirtilen alanlarda kalan yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenerek LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi durumunda,Yapının Tebliğ’in 8.1 maddesinde sayılan yerlerde bulunduğu arazi çalışmasına gerek olmadan tespit edilebiliyorsa hiçbir işlem yapılmaksızın doğrudan; bu durumun tespiti için arazi çalışmasına gerek varsa yapılacak arazi çalışmasının ardından EK-2 Zemin Tespit Tutanağı formu düzenlenerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.Yapının tescil harici alanlara, Hazineye veya Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması durumunda bu tür yerler için LİHKAB/SHKMMB’e yapılan başvurularda istenecek belgeler arasında sayılan tapu senedi/tapu kaydı aranmaz.Yapının tescil harici alanlara, Hazineye veya Belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması durumunda bu tür yerler için LİHKAB/SHKMMB’e yapılan başvurularda istenecek belgeler arasında sayılan tapu senedi/tapu kaydı aranmaz.Yapının tümü için müracaat nasıl yapılacak?Yapının tümünü ilgilendiren imara aykırılık olması halinde tüm yapı için bir malikin müracaat ederek hesaplanan meblağı ödemesi tüm yapı için bir adet yapı kayıt belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Bu durumda zemin tespit tutanağı ve diğer işlemler bu belge esas alınarak yapılacaktır.Bağımsız bölüm bazında imara aykırılığı bulunan yapılarda müracaat nasıl yapılacak?Bu tür yapılarda aykırılığa konu her bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesi ile müracaat edilecek ve zemin tespit tutanağı ve diğer işlemler bu belge esas alınarak yapılacaktır.Yapı Hazine/Belediye arazisi üzerinde ise nasıl işlem yapılacak ?Hazine ya da belediyeye ait taşınmaz üzerinde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alınarak LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi halinde cins değişikliği/kat mülkiyeti gerekli ise öncelikle taşınmazın ilgili kurumdan satın alınması ve ilgilisi adına tescil edilmiş olması gerekmektedir. Arazi çalışması yapılıp EK-2 Zemin Tespit Tutanağı düzenlendikten sonra taşınmazı satın alması için ilgilisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü/belediyeye yönlendirilir. Satın alma işlemi gerçekleşip de ilgilisinin kendi tapusu ile müracaatı halinde yeni bir ücret alınmaksızın daha evvel düzenlenen EK-2 Zemin Tespit Tutanağı EK-1 Zemin Tespit Tutanağına dönüştürülerek evrakın kadastro ve tapu müdürlüğüne intikali sağlanır.Yapının üzerinde bulunduğu hazine/belediye taşınmazı çok büyük, ilgilinin tüm taşınmazı alması mümkün değil ise ne yapılmalı ?Bu durumda taşınmazın kullanılan kısma göre ifraz (ayırma) haritasının yapılarak müstakil tapu alınması, şayet ifrazı mümkün değilse hisseli olarak taşınmazı satın alınması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle arazi çalışması yapılıp EK-2 Zemin Tespit Tutanağı düzenlendikten sonra ifrazen/hisseli satış için ilgilisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü/belediyeye yönlendirilir. Satın alma işlemi gerçekleşip de ilgilisinin kendi tapusu ile müracaatı halinde yeni bir ücret alınmaksızın daha evvel düzenlenen EK-2 Zemin Tespit Tutanağı EK-1 Zemin Tespit Tutanağına dönüştürülerek evrakın kadastro ve tapu müdürlüğüne intikali sağlanır.İmar Barışı Cins değişikliği ve/veya kat mülkiyetine geçilmek isteniyorsa ne yapılmalıdır ?Bunun için öncelikle yapı kayıt belgesi alınmış ve yapının tümü için bir mimar tarafından düzenlenmiş proje ve tüm maliklerin imzaladığı yönetim planının bulunması gerekmektedir. Bu işlemler yaptırılarak cins değişikliği ve ardından kat mülkiyetine geçmek üzere “Zemin Tespit Tutanağı” düzenlenmesi için LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi halinde, bu bürolarca;Öncelikle yapının üzerinde bulunduğu parselin imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen bir kısmının olup olmadığının kadastro haritası ve imar planı çakıştırılmak suretiyle tespitinin yapılması gerekmektedir.Şayet parselin imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen bir kısmının olmadığı anlaşılırsa düzenlenen EK-1 Zemin Tespit Tutanağında bu husus belirtilerek imzalanır.Yapılan çakıştırma sonucunda yapının üzerinde bulunduğu parselin böyle bir alana isabet ettiği anlaşılır ise yapının da bulunduğu çakıştırılmış çizim EK-2 Zemin Tespit Tutanağı üzerinde gösterilerek ilgili, plan gereği terk edilmesi gereken bu kısımların terki için SHKMMB ’na yönlendirilir. Dosyanın hazırlanması ve terk işlemini müteakip ilgili belediyesinden imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin alınmış belge ile daha evvelden EK-2 Zemin Tespit Tutanağını düzenleyen büroya müracaat edilmesi ve EK-2 Zemin Tespit Tutanağının ilave bir ücret alınmaksızın EK-1 Zemin Tespit Tutanağına dönüştürülmesi gerekmektedir.İşlemler tamamlanınca cins değişikliği gerekiyorsa önce Kadastro Müdürlüğüne ardından Tapu Müdürlüğüne müracaat edilir. Bina tapuda tescilli ve doğrudan kat mülkiyetine geçilecekse Kadastro Müdürlüğüne gidilmesine gerek olmayıp Tapu Müdürlüğüne müracaat edilerek işlemler tamamlanır.Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYALANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


SONRAKİ HABER