TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Değişti!

11 Ağustos tarihli Resmi Gazete ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Değişti!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik kapsamında ana yönetmelik üzerinde önemli düzenlemelere gidilirken üyelik kaydı için gerekli belgeler bölümünde de eklemeler yapıldı.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Üyelik kaydı için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lisans diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. Diploma aslı yoksa noterden onaylı örneği ya da e-devletten alınan kare kodlu mezuniyet belgesi.

b) Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi.

c) E-devletten alınan kare kodlu yerleşim yeri belgesi ya da kamu personeli için Kurumdan alınan yazı.

ç) 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

d) Dilekçe.

e) Üye giriş ödentisi. Üyelik başvurusu reddedilen ilgiliye Oda Yönetim Kurulu kararı, en geç altmış (60) gün içinde bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

yönetmelik-1

yönetmelik-2

Merkeze Bağlı Temsilciliklerin Genel Kurulu

Madde 71/B – Merkeze Bağlı Temsilciliklerin Genel Kurulu, toplantı tarihinden otuz beş (35) gün önce etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak veren, kayıt ücretini yatıran ve oda sicil numarası alanlardan oluşur.

İlçe Seçim Kurulunca onaylanan listede yer almayanlar Genel Kurula aday olamazlar, herhangi bir oylamaya katılamazlar.

Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnızca iş yerinin bulunduğu birimin Genel Kuruluna katılır. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde; özel kuruluşlarda çalışanlardan, çalıştığı işyerinin o yıla ait Ekim ya da Kasım ayı maaş bordrosu ile SGK işe giriş bildirgesinin birer kopyasını, kamu kurumunda çalışanlardan ise resmi bir yazı isteyebilir.

yönetmelik-3

Söz konusu yönetmelik değişikliği bugün itibari ile hayata geçerken yönetmeliğin hükümlerini TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütecek.

SONRAKİ HABER