TMO İhalelerine Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Devri Tasfiye Hakkı Verildi!

TMO 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Emlak Haberleri 28.05.2022 - 02:43 28.05.2022 - 02:43 Gülcan Özer

Yükselen inşaat maliyeti nedeniyle kamu müteahhitleri devam eden işlerini tamamlayamaz hale gelirken pek çok kurumda bu nedenle ek fiyat farkı kararnamesi adı altında yasal düzenlemeler yapılıyor. Hükümetin torba yasa içerisinde çıkardığı ilave fiyat farkı sonrasında gözler müteahhitlere çevrilmişti. 

Demir ve çimento fiyatları başta olmak üzere inşaat malzemelerine son 1 sene içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zam gelirken müteahhitler iflas noktasına gelmişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü üzerinden ihale alan kamu müteahhitlerine fiyat farkı sağlanmış oldu. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilir ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

tmo ek fiyat farkı

(3) Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(4) Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmenin devri ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Gelişmelerden Haberdar Olun

@