Yapı Denetim Elektronik Dağıtım Havuz Sistemi Tebliği Değişikliği Resmi Gazete ile Yayımlandı!

27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Denetim Elektronik Havuz Sistemi yönetmeliği değiştirildi. Yapı Denetim Havuz Sistemi Resmi Gazete ile yayımlandı!

Yapı Denetim Elektronik Dağıtım Havuz Sistemi Tebliği Değişikliği Resmi Gazete ile Yayımlandı!

Yapı Denetim Havuz Sistemi olarak anılan ve yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak olan yapı denetim şirketlerini elektronik ortamda belirlemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak bir havuz kurulması kararı alınmıştı. Bu kapsamda belirlenen kurallarda yayımlanan yönetmelik ile ilan edilmişti.

27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bir önceki yönetmelik ile belirlenen bazı kurallarda değişikliğe gidildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendi, altıncı fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bu işlemler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “yapı denetim kuruluşunun bilgisi dâhilinde” ibareleri eklenmiştir.

“c) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapılar için, (b) bendi kapsamında yapı denetimi hizmet sözleşmesinin imzalanmadığının ve/veya Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) veya (ı) bentleri hükümleri hariç yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde 60 gün süreyle yapı denetim kuruluşu sıralamadan çıkarılır. Bu durumun takvim yılı içinde birden fazla olması halinde ise yapı denetim kuruluşu her bir yapı için ayrıca 30 gün daha sıralamadan çıkarılır.”

yapı-denetim-havuzu-yönetmeliği-1

yapı-denetim-2

YENİ YÖNETMELİK BUGÜN İTİBARİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında yazılım sisteminde yapılacak olası iyileştirmeler ve geliştirme çalışmaları gibi zorunlu dönemlerde elektronik ortamda yapı denetim şirketlerinin belirlenmesi işlemine 7 güne kadar erteleme hakkı sunulması kararlaştırıldı.