Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14), Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni yapı malzemeleri ithalatı tebliği...

30 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete sayısı ile Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14)Ticaret Bakanlığından:YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/14)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.(3) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen ürünü,g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,ğ) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygun olmama ihtimalini,h) Risk analizi: Ek-1 veya Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,ifade eder.TAREKS ve firma tanımlamasıMADDE 4 – (1) Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim 1Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim 3Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim 5Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim 7Emlak365.com