Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2019 Değiştirildi!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı!

Emlak Haberleri 13.06.2019 - 08:16 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı!

13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber Yapım İşleri İhaleleri için önemli değişikliklere gidilmiş oldu. Toplam 36 maddeden oluşan yeni yönetmelik ile beraber Kamu İhale Kurumu Başkanı için verilen yetkiler de genişletilmiş oldu. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve yedinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “isteklinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “isteklinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Yeterlik” ibaresi “İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği yapım işleri ciro” olarak değiştirilmiştir.“b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.”“(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.”“İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir.”“(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”“(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@