Yargıtay'dan Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibi İçin Yeni Emsal Karar! Evin Eskimesinden Kiracı Mı Sorumlu Olur?

Sahibi olduğu mülkü kiraya veren kişi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Yargıtay tarafından milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren emsal bir karar açıklandı.

Yargıtay'dan Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibi İçin Yeni Emsal Karar! Evin Eskimesinden Kiracı Mı Sorumlu Olur?

Sahibi olduğu mülkü kiraya veren kişi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında Yargıtay tarafından milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren emsal bir karar açıklandı.

YARGITAY'IN KİRACI HAKLARI İÇİN VERMİŞ OLDUĞU EMSAL KARARI!

1-) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Mahkemece yargılama sırasında alınan ve karara dayanak yapılan 27/04/2018 tarihli bilirkişi kurulu raporu incelendiğinde, taraflar arasında birden fazla kiralanana ait kira sözleşmesi bulunduğuna değinilerek ilk kira sözleşmesinin 01/01/1985 tarihli olduğu, en son ise 01/07/2009 tarihinde otoparka ilişkin kira sözleşmesinin imzalandığı, en eski kira sözleşmesinin yılı ile en son tarihli kira sözleşmesi yılının toplamının ikiye bölünmesi neticesinde tüm kira sözleşmelerinin ortalama başlangıç yıllarının 1997 yılı olarak kabul edildiği ve bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda 14 yıllık yıpranma payının da % 17 oranında olacağı belirtilerek neticeye ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

Yargıtay'dan Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibi İçin Yeni Emsal Karar! Evin Eskimesinden Kiracı Mı Sorumlu Olur? - Resim 1

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nın Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nın 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay'dan Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibi İçin Yeni Emsal Karar! Evin Eskimesinden Kiracı Mı Sorumlu Olur? - Resim 2

EVİN YIPRANMASINDAN KİRACI MI SORUMLU? KİRALIK EVİN YIPRANMA PAYI KİME AİT?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından açıklanan karar kapsamında kira sözleşmesine uygun kullanım halinde oluşan eskime ve bozulmadan kiracının sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Yani evin eskime payı, kiralanan taşınmazın kiralama amacına uygun kullanılması durumunda ev sahibinin sorumluluğu olarak kabul edildi.