2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Yol Harcamalarına Katılma Asfalt Katılım Payı Değişti

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Yol Harcamalarına Katılma Asfalt Katılım Payı Değişti
14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yol harcamalarına katılma payı ile ilgili önemli düzenlemelere gidildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında halk arasında asfalt katılım payı olarak anılan yol harcamalarına katılma payı için bir dizi önemli değişikliğe gidildi.

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Yol Harcamalarına Katılma Asfalt Katılım Payı Değişti

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “% 1 ini geçemez,” ibaresi “% 2’sini geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Vergi değeri, bina ve arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen bedelini ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı kuruluşlarca, bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildiği yılı izleyen yıldan itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur. Bu paylar peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

ASFALT KATILIM PAYI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Bir önce yayımlanan genelgede yer alan maddeler şu şekilde yer aldı;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Yol Harcamalarına Katılma Asfalt Katılım Payı Değişti

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında yukarıda yer alan maddelerin bazında değişikliklere gidildi. Yeni yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girerken halk arasında asfalt katılım payı olarak anılan yol harcamalarına katılma payı için önemli değişiklikler yapılmış oldu.