Kiracı Kaçak Elektrik / Su Kullanırsa Ne Olur?

Ev sahiplerinin en büyük korkularından biride kiracılarının kaçak elektrik ve kaçak su kullanarak suç işlemeleridir. Peki, kiracı kaçak elektrik / su kullanırsa ne olur?
Kiracı Kaçak Elektrik / Su Kullanırsa Ne Olur?

Ev sahiplerinin en büyük korkularından biride kiracılarının kaçak elektrik ve kaçak su kullanarak suç işlemeleridir. Peki, kiracı kaçak elektrik / su kullanırsa ne olur?

Ülkemizde her geçen gün kaçak elektrik ve kaçak su kullanımı ile ilgili mücadele edilmesi konusunda yeni uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bilindiği üzere kaçak elektrik kullanımı ve kaçak su kullanımı yasal bir suç olup bununla ilgili uygulanan ciddi para cezaları ve hatta hapis cezaları dahi bulunmaktadır.

Kiracının Kaçak Elektrik Kullanımı Durumunda Ev Sahibinin Sorumluluğu Nedir?

Ev sahibi kira sözleşmesi imzalandığı anda taşınmazın tüm kullanım hakkını kiracıya devreder. Bu süreçte konut üzerinde ki tasarruf hakkı kiracıya aittir ve bu nedenle sorumlulukta kiracıya aittir. Kaçak elektrik kullanımı ya da kaçak su kullanımı konusunda uygulanacak olan yasal yaptırımlar aboneliğin kimin üzerine olduğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kiracı Kaçak Elektrik / Su Kullanırsa Ne Olur?

Söz konusu kaçak elektrik kullanımı kiracının kendi adına kayıtlı olan bir aboneliğe aitse bu durumda ev sahibinin hiçbir yasal yükümlülüğü yoktur ve kiracı uygulanan cezayı kendisi ödemek zorundadır. Çünkü hem taşınmazın kullanım hakkı hem de taşınmaza ait olan abonelik kiracının sorumluluğu altındadır.

Ancak söz konusu abonelik ev sahibi adına ise bu durumda uygulanan farklı yaptırımlar bulunmaktadır. Yani kiracının kaçak su veya elektrik kullanımından ev sahibi abonenin sorumluluğu farklı kriterlere göre değerlendirilmektedir. Bu konuda Yargıtay tarafından verilen emsal karar ise şu şekildedir;

Kiracı Kaçak Elektrik / Su Kullanırsa Ne Olur?

"Dava konusu uyuşmazlık; abone olan davalının takip konusu yapılan elektrik bedelinden sorumlu olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Yargıtay'ın ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre abonelik iptal ettirilmedikçe o abonelik üzerinden tüketilen kaçak ve normal kullanım bedelinden fiili kullanıcıyla birlikte abone de müteselsilen sorumludur. Bir başka deyişle, abonelik iptal ettirilmedikçe abonenin sorumluluğu devam eder.

Her ne kadar davalı, aboneliğin sona erdirilmesi isteminin davacı tarafından kabul edilmediğini beyan etmiş etmiş ise de; dosyaya bu yönde iddiasını ispata yarar bir delil ibraz edememiştir.

Hal böyle olunca mahkemece; aboneliği devam eden davalının, davacı elektrik idaresince tahakkuk ettirilen elektrik tüketim bedellerinden kullanıcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu nazara alınarak, yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Kaynak: emlak365.com