2019 Kira Artış Oranı ve Tasfiye Kararnamesi Pazartesi Meclis Gündemine Taşınacak!

2019 bütçesi Meclis'te 335 oyla kabul edildi ve bütçe görüşmeleri tamamlandı. Gözler 2019 kira artış oranı, tasfiye kararnamesi ve ev alana 25 bin lira konut desteği verilmesi gibi pek çok önemli değişikliği içeren 71 maddelik torba yasa teklifine çevrildi.

2019 Kira Artış Oranı ve Tasfiye Kararnamesi Pazartesi Meclis Gündemine Taşınacak!

2019 bütçesi Meclis'te 335 oyla kabul edildi ve bütçe görüşmeleri tamamlandı. Gözler 2019 kira artış oranı, tasfiye kararnamesi ve ev alana 25 bin lira konut desteği verilmesi gibi pek çok önemli değişikliği içeren 71 maddelik torba yasa teklifine çevrildi.

Hatırlanacağı üzere inşaat ve emlak sektörünü yakından ilgilendiren çok sayıda değişikliği içeren 71 maddelik torba yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek komisyondan geçirilmişti.Mecliste başlayan bütçe görüşmeleri nedeni ile kanun teklifi beklemeye alınırken dün gece itibari ile mecliste bütçe maratonu sona erdi. 2019 bütçesi 335 oyla kabul edildi ve meclisten geçirildi. Bunun ardından gözler yeniden 71 maddelik kanun teklifine çevrildi. Kanun teklifinin Pazartesi günü meclis gündemine taşınması ve kısa sürede meclisten geçirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.İnşaat Sektörünü İlgilendiren Kanun Teklifi MaddeleriMADDE 20- Madde ile; kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aym işlemler ile ilgili teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.MADDE 21- Madde ile; 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.MADDE 28- Madde ile, mevzuatta Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ve Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine yapılan atıfların, Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 48- Madde ile, belediyelerin gördükleri hizmetler itibarıyla gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulması öngörülmektedir.MADDE 57- Madde ile, kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünden, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesinin bu şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir.MADDE 58- Madde ile, İller Bankasının safi karının yüzde ellibirinin, nüfus ve altyapı sektörü kıstası olmadan yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında hibe ve gerektiğinde faiz desteği şeklinde kullanılabilmesi, Banka aktif büyüklüğü ve kredi hacminin artması neticesinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırılması ve Bankanın gelir temin etmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla projeler geliştirmesi amaçlanmaktadır.MADDE 60- Madde ile, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak emlak365.com belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünülerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesinde yapılan değişikliğin derhal uygulanması öngörülmektedir.MADDE 67- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen yapılan değişiklik ile, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.MADDE 68- 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde metro, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve benzeri projeler nedeniyle merkezi hükümet tarafından yapılan harcamaların tahsili mülkiyet devri şartına bağlanmıştır. Ancak uygulamada belediyeler işletmeyi devralmakta, gelir elde etmeye başlamakta ancak mülkiyeti devri yapılmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir hasılat payı aktarımı gerçekleştirilememektedir. Söz konusu düzenleme ile, anılan projelerden kaynaklanan tahsilatın başlama sürecinin, mülkiyet devri şartı yerine işletme devrinin yapılması şartına bağlanması ve fiili uygulamaya uygun bir düzenleme yapılması öngörülmektedir.MADDE 69- 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alamna ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin halihazırda mülkiyet devri olmaksızın işletme devri ile açılması sonrasında elde edilen gelirlerden merkezi yönetim bütçesine aktarım yapılabilmesi amaçlanmaktadır.Emlak365.com Özel İçerik