İmar Barışı Vekaletname Örneği

İmar barışı başvuruları için sona yaklaşılırken imar barışına vekaleten başvuru da yapılmasına izin veriliyor. Detaylar haberimizde...

Kentsel Dönüşüm 24.09.2018 - 11:02 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

İmar barışı başvuruları için sona yaklaşılırken imar barışına vekaleten başvuru da yapılmasına izin veriliyor. Detaylar haberimizde...

İmar barışı başvuruları için isteyen kişilere vekalet izni de veriliyor. Ancak hak kaybı yaşanmaması adına vekalet verilmeden önce kesinlikle bilirkişi ya da uzmanlardan konu hakkında bilgi alınması gerekiyor. İmar Barışı Vekaletname Örneği Sahibi ve hissedarı bulunduğum T.C. ……………………. İLİ ………………………. İLÇELERI sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bulunan bilumum taşınmaz / taşınmazlarla ilgili olarak; 7143 sayılı yasa hükümleri ve 3194 sayılı yasa hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adıma yapı kayıt belgesi almak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bilcümle müdürlükler, daireler ve birimleri, yapı kayıt belgesi vermek üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık tarafından yetkilendirilen / yetkilendirilecek olan kurum ve kuruluşlar, Valilikler, Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Nüfus Müdürlükleri, Mal Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Bankalar, P.T.T. Şubeleri, diğer tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde adıma her türlü başvuruda bulunmaya, başvuru form ve belgelerini imzalamaya, gerekli belgeleri ibraz etmeye, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi beyannamelerini tanzim ve imzaya, ödenmesi gereken yapı kayıt belgesi bedeli ve diğer her türlü ad altındaki bedel ve giderleri, tüm vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, emlak rayiç değer belgesini almaya, vergi dairelerinden vergi ilişik kesme belgesi almaya, ilgili belediye, tapu veya kadastro müdürlükleri, komisyonlar, Özel Harita Mühendislik Büroları Veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından yapılan/ yapılacak olan her türlü tespite, bedellere, yanlışlıklara, tutulan / tutulacak olan tutanaklara verilen / verilecek olan kararlara itiraz etmeye, itirazdan vazgeçmeye, kabul veya redde, tanzim olunacak tutanakları imzaya, gerekli tespitleri, ölçümleri yaptırmaya, yapılan / yapılacak olan tespitlerdeki, ölçümlerdeki, nüfus, tapu, belediye ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları düzelttirmeye, gerektiğinde yeniden tespit, sınır yüz ölçümü ve cins tashihleri yaptırmaya, bilumum taşınmazımdan / taşınmazlarımdan dilediğini ( eski veya mevcut veya verilecek yeni pafta, ada veya parsel numarası ile de olmak üzere ) her ne şekilde olursa olsun, ifraz veya dilediği taşınmazımla tevhit etmeye, dilerse dilediğinin taşınmazı ile dahi tevhide, parselasyon yaptırmaya, röperli kroki, çap, imar durumu, istikamet rölevesi almaya, sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesini istemeye, cins tashihi yaptırmaya, taşınmazların yola, yeşil alana veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, hibe etmeye, bedelli terk edildiğinde bedellerini talep ve tahsile, terk takrirlerini vermeye, ifraz, tevhit veya parselasyon sonucu oluşacak taşınmazların adıma müstakil veya hisseli olarak tapuya tescillerini talebe, ilgili tapu müdürlüğüne başvurarak taşınmazdaki / taşınmazlardaki hak ve hisselerimin adıma tapuya tescillerini talep etmeye, tapuya tescillerini yaptırmaya, sahibi ve hissedarı bulunduğum taşınmaz / taşınmazlar ve bu taşınmaz / taşınmazlar üzerinde bulunan yapı/ yapılar ile ilgili olarak, gerektiğinde temel altı ve temel üstü ruhsatlarını almaya, plan ve projelerini tasdik ettirmeye, plan ve projelerde tadilat ve düzeltmeleri yaptırmaya, çap, kroki, röperli kroki, istikamet rölevesi ve yol kotu ile ilgili evrakı tanzim ve tasdik ettirmeye, belgelerini elden alıp vermeye, elektrik, su, doğalgaz, havagazı ve kanalizasyon bağlatmaya, plan ve projelerini çizdirip onaylattırmaya, abonelik tesisi için her türlü sözleşmelerini ilgili resmi ve özel müesseselerde akdetmeye, imzaya, müşterek olan abonelikleri ayırmaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, saat ve sayaçlarını taktırmaya, kontrollerini yaptırmaya, bozuk olanları değiştirmeye, bu hususta yapılması gereken iş ve işlemleri ilgili belediyelerde ve kanalizasyon idareleri ile elektrik, su, doğalgazı, havagazı idarelerinde benim adıma takip ve imza ile neticelendirmeye, Ayrıca Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, sair ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili il ve/veya Şube Müdürlüklerinde, İtfaiye Müdürlüklerinde temsile, imzalanması gereken evrak ve belgelerini tanzim ve imzalamaya, gerekli izin ve ruhsatlarını almaya, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ile bağlı Birim ve Mercileri nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, evrak imzalamaya, elden evrak alıp vermeye, mimari projesini çizdirmeye, ilgili makamlara onaylattırmaya, zemin etüd raporlarını, tespitlerini yaptırmaya, imzalattırmaya, çap, kroki, röperli kroki ile ilgili işlemleri yapmaya, çizdirmeye, onaylattırmaya, bu hususlarda yatırılması gereken vergi, harç ve giderlerini beni temsilen yatırmaya, fazla ve yersiz yatırılanları geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlar ile ilgili olarak tarafımdan verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri beni temsilen imzalamaya, Kadastro Müdürlükleri nezdinde yapılacak olan iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, ölçümleri yaptırmaya, bu husus ile ilgili gerekli müracaatlarda bulunmaya, gayrimenkulün varsa diğer hissedarlarından muvafakatname istemeye, muvafakat vermeye, imzaya, yukarıda tapu kayıtları yazılı bulunan gayrimenkul ile ilgili olarak Kadastro Müdürlükleri ile diğer ilgili birimlere müracaat ederek gayrimenkuldeki hak ve hisse ile ilgili olarak imzalanması gereken evrak ve belgeleri imzalamaya, Belediye Başkanlıklarından ve Odalardan ruhsatları almaya, SGK nezdinde yapılacak iş ve işlemleri takip ve intaca, bilcümle Sular İdareleri, Elektrik İdarelerinde proje onaylattırmaya, sözleşme imzalamaya, otopark, alt yapı, yol katılım ve her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya, imzalamaya, ve yine adıma düzenlenecek yapı kullanma belgesi ile adı geçen taşınmaz/taşınmazlar ile ilgili olarak 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince dilediği şekil ve koşullarda hisseli veya müstakil olarak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine, bugüne kadar kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozmaya, terkin etmeye, yeniden tesisine, kurulmuş veya kurulacak kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, hazırlanacak senedi tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru önünde imzalayarak tescil talebinde bulunmaya, tapu kayıt defter ve sicilini imzaya, liste beyanı yapmaya, yönetim planı, proje, kroki ve fotoğraflarını tasdik ettirmeye, proje tadili yaptırmaya, belgelerini imzalamaya, bunları değiştirmeye ve yeniden tasdik ettirmeye, bağımsız bölümlerin arsa paylarını tespite, gerektiğinde bunlar üzerinde değişiklik ve düzeltmeler yapmaya, dilediği bağımsız bölümü adıma seçmeye, eklenti ve ortak yerler üzerinde gerekli hisse taksimatı yaptırmaya, istediği eklentiyi istediği bağımsız bölüme tahsis etmeye, ortak yerlerden yararlanma şeklini belirlemeye, cins tashihi yaptırmaya, ana taşınmaz mal üzerine bağımsız bölümler ilavesi için gerekli işlemleri yapmaya, iskan belgesi almaya, kullanma ve diğer bilumum ruhsatları ilgili mercilerden almaya, yönetimde temsile, adıma her türlü beyanname, taahhüt, muvafakat ve dilekçeler vermeye, tapu kayıt, defter ve sicillerini imzaya, tapu senetlerini teslim almaya, gerektiğinde adıma Noterliklere müracaatla MİRASÇILIK BELGESİ talep etmeye ve teslim almaya, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bilcümle müdürlükler, daireler ve birimleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Nüfus Müdürlükleri, Mal Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Bankalar, P.T.T. Şubeleri, diğer tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yukarıda yazılı bulunan konularda yapılması gerekli her türlü iş ve işlemleri bu konuda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, mezun ve yetkili olmak üzere….. vekil tayin ettim/ettik. Not: Herhangi bir cezai yaptırım ve uygulama ile karşılaşmamak için bilirkişilerden ve imar barışı konusunda uzman kurumlardan destek alınması da faydalı olacaktır.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@