Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir dönem büyük tartışmalara neden olan yönetmelik için bugünkü Resmi Gazete'de değişiklik ilanı yayımladı ve vakıflar ibaresinin yanına "kamu yararına çalışan dernekler" ibaresini ekledi.

Emlak Haberleri 11.09.2018 - 06:13 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir dönem büyük tartışmalara neden olan yönetmelik için bugünkü Resmi Gazete'de değişiklik ilanı yayımladı ve vakıflar ibaresinin yanına "kamu yararına çalışan dernekler" ibaresini ekledi.

11 Eylül 52018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içerisinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan değişiklik ile beraber eski yönetmelikte yer alan Vakıf ibaresinin yanına kamu yararına çalışan dernekler ibaresi eklendi. Yani vakıflara sunulan bu haktan kamu yararına çalışan derneklerin de yararlanmasının önü açılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlanıMADDE 1 – 21/7/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “vakıflardan” ibaresi “vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “vakıflardan” ibaresi “vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (c) bendinde yer alan “vakıflarca” ibaresi “vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerce” şeklinde değiştirilmiş, mevcut (h) bendinde yer alan “gayesini ve vakfın gayesini” ibaresi “veya derneğin amacı ile bu amacın” şeklinde değiştirilmiş, mevcut (m) bendinde yer alan “vakıflarca” ibaresi “vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerce” şeklinde değiştirilmiştir.“b) Dernek: İlgili mevzuatı uyarınca kurularak tüzel kişilik kazanan ve Cumhurbaşkanınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğu tespit edilen dernekleri,”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve derneklerin” ibaresi eklenmiş, (a) bendinde yer alan “tanınması” ibaresi “tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan dernek statüsünde olması” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Vakıf senedinde, vakfın” ibaresi “Vakıf senedinde veya dernek tüzüğünde belirtilen” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve derneklerin” ibaresi eklenmiş, (a) bendinde yer alan “tanınması” ibaresi “tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan dernek statüsünde olması” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Vakıf senedinde, vakfın” ibaresi “Vakıf senedinde veya dernek tüzüğünde belirtilen” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.f) Yurt faaliyetleri için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki fiili öğrenci sayısının; en az yüzde onunun bedelsiz, yüzde onunun ise indirimli (yüzde elli) olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması ya da yıllık öğrenci ücret toplamının yüzde onbeşi kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere indirim yapılması,MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve derneklerin” ibaresi eklenmiştir.Taşınmaz taleplerinin değerlendirilmesiMADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vakıf veya şartları taşıyan benzer nitelikteki birden fazla vakıf tarafından,” ibaresi “Vakıflar veya dernekler tarafından,” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “vakfa/vakıflara” ibaresi “vakıflara veya derneklere” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “vakfın/vakıfların” ibaresi “vakıfların veya derneklerin” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “vakfın/vakıfların” ibaresi “vakıfların veya derneklerin” şeklinde, “vakıf/vakıflar” ibaresi “vakıflar veya dernekler” şeklinde, “vakfa/vakıflara” ibaresi “vakıflara veya derneklere” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “vakfa/vakıflara” ibaresi “vakıflara veya derneklere” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “vakıf/vakıflar” ibaresi “vakıflar veya dernekler” şeklinde değiştirilmiş, “diğer vakıfları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kamu yararına çalışan diğer dernekleri” ibaresi eklenmiş, “Vakfa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Derneğe” ibaresi eklenmiştir.MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıf/vakıflar” ibaresi “vakıflar veya dernekler” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu vakıflar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dernekler” ibaresi, “bu vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya derneklerin” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “elde edilen gelirin tespitinde,” ibaresi “elde edilen gelirin tespitinde; vakıflar için” şeklinde değiştirilmiş, “Vakıflar Yönetmeliği” ibaresi “Vakıflar Yönetmeliği, dernekler için ise 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “koşulları sağlayan vakıflar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dernekler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “bizzat vakıf, vakıf tarafından” ibaresi “bizzat vakıf veya dernek ile bu vakıf veya dernek tarafından” şeklinde değiştirilmiş, “vakfın/vakıfların” ibaresi “vakıfların veya derneklerin” şeklinde değiştirilmiş, “resmi senedinde” ibaresi “resmi senedinde/tüzüğünde” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “vakıf” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dernek” ibaresi eklenmiştir.MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve derneklerin” ibaresi eklenmiş, “27/1/2018” tarihi “27/1/2019” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “vakıflardan,” ibaresi “vakıflardan ve derneklerden,” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve derneklerin” ibaresi eklenmiştir.MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini taşınmazın mülkiyet durumuna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve taşınmaz maliki diğer kamu kurum ve kuruluşları yürütür.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@